Carboxyl 羧基系列

科研用户购买细胞培养产品/蛋白电泳免疫印迹产品/磁珠系列产品/核酸分子生物学产品系列产品任意搭配达到最低金额,最高优惠可达¥3000元!(具体详询客服400-921-9590)

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
24152105050250 Sera-Mag 羧基修饰磁珠 (亲水性), 15 mL 期货:18天 4491.00 线上优惠89折 3996.99
44152105050250 Sera-Mag 羧基修饰磁珠 (亲水性), 15 mL 期货:18天 4491.00 线上优惠89折 3996.99
45152105050250 Sera-Mag SpeedBead 羧基修饰快速磁珠 (亲水性), 15 mL 期货:18天 6291.00 线上优惠89折 5598.99
65152105050250 Sera-Mag SpeedBead 羧基修饰快速磁珠(疏水性), 15 mL 期货:18天 6291.00 线上优惠89折 5598.99