SA 链霉亲合素系列

科研用户购买细胞培养产品/蛋白电泳免疫印迹产品/磁珠系列产品/核酸分子生物学产品系列产品任意搭配达到最低金额,最高优惠可达¥3000元!(具体详询客服400-921-9590)

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
30152104010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 现货 7767.00 线上优惠89折 6912.63
30152103011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 1mL 期货 1682.00 线上优惠89折 1496.98
30152103010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 5mL 期货 6732.00 线上优惠89折 5991.48
30152105011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 1mL 期货:18天 2205.00 线上优惠89折 1962.45
30152104011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 1944.00 线上优惠89折 1730.16
66152104011150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 3240.00 线上优惠89折 2883.60
21152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 1mL 期货:18天 4464.00 线上优惠89折 3972.96
66152104010150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货:18天 10350.00 线上优惠89折 9211.50
21152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 5mL 期货:29天 10206.00 线上优惠89折 9083.34
30152105010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 5mL 期货:29天 9063.00 线上优惠89折 8066.07