SA 链霉亲合素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
30152103010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 5mL 期货 7819.00 线上优惠89折 6958.91
30152103011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 1mL 期货 1957.00 线上优惠89折 1741.73
66152104010150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货:18天 12018.00 线上优惠89折 10696.02
66152104011150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 3763.00 线上优惠89折 3349.07
30152104010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货:18天 9016.00 线上优惠89折 8024.24
30152104011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 2261.00 线上优惠89折 2012.29
21152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 1mL 期货:18天 5188.00 线上优惠89折 4617.32
30152105011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 1mL 期货:18天 2565.00 线上优惠89折 2282.85
21152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 5mL 期货:29天 11847.00 线上优惠89折 10543.83
30152105010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 5mL 期货:29天 10526.00 线上优惠89折 9368.14