SA 链霉亲合素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
30152103010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 5mL 期货 8230.00 线上优惠89折 7324.70
30152103011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 1mL 期货 2060.00 线上优惠89折 1833.40
30152105011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 1mL 期货4-6周 2700.00 线上优惠89折 2403.00
30152104010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货4-6周 9490.00 线上优惠89折 8446.10
30152104011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货4-6周 2380.00 线上优惠89折 2118.20
66152104011150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货4-6周 3961.00 线上优惠89折 3525.29
21152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 1mL 期货4-6周 5460.00 线上优惠89折 4859.40
66152104010150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货4-6周 12650.00 线上优惠89折 11258.50
21152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 5mL 期货:29天 12470.00 线上优惠89折 11098.30
30152105010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 5mL 期货:29天 11080.00 线上优惠89折 9861.20