SA 链霉亲合素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
30152103011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 1mL 期货 2150.00 线上优惠89折 1913.50
30152103010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 5mL 期货 8600.00 线上优惠89折 7654.00
30152104011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货4-6周 2490.00 线上优惠89折 2216.10
30152104010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货4-6周 9920.00 线上优惠89折 8828.80
30152105011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 1mL 期货4-6周 2820.00 线上优惠89折 2509.80
66152104011150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货4-6周 4140.00 线上优惠89折 3684.60
21152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 1mL 期货4-6周 5710.00 线上优惠89折 5081.90
66152104010150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货4-6周 13220.00 线上优惠89折 11765.80
21152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 5mL 期货:29天 13030.00 线上优惠89折 11596.70
30152105010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 5mL 期货:29天 11580.00 线上优惠89折 10306.20