SA 链霉亲合素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
30152104010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 现货 7713.00 线上优惠89折 6864.57
30152103011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 1mL 期货 1670.00 线上优惠89折 1486.30
30152103010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 低等结合水平 5mL 期货 6681.00 线上优惠89折 5946.09
30152104011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 1933.00 线上优惠89折 1720.37
21152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 1mL 期货:18天 4435.00 线上优惠89折 3947.15
66152104011150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 1mL 期货:18天 3219.00 线上优惠89折 2864.91
66152104010150 SpeedBead Streptavidin磁珠 中等结合水平 5mL 期货:18天 10274.00 线上优惠89折 9143.86
30152105011150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 1mL 期货:18天 2187.00 线上优惠89折 1946.43
30152105010150 Sera-Mag Streptavidin磁珠 高等结合水平 5mL 期货:29天 8998.00 线上优惠89折 8008.22
21152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-Blocked Magnetic Particles 5mL 期货:29天 10130.00 线上优惠89折 9015.70