Neutravidin 中性亲和素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
78152104011150 Sera-Mag SpeedBeads 亲和素-包被快速磁珠 1mL 期货4-6周 4270.00 线上优惠89折 3800.30
78152104010150 Sera-Mag SpeedBeads 亲和素-包被快速磁珠 5mL 期货4-6周 13690.00 线上优惠89折 12184.10