Neutravidin 中性亲和素系列

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
78152104010150 Sera-Mag SpeedBeads 亲和素-包被快速磁珠 5mL 期货:18天 12084.00 线上优惠89折 10754.76
78152104011150 Sera-Mag SpeedBeads 亲和素-包被快速磁珠 1mL 期货:18天 3772.00 线上优惠89折 3357.08