Protein A/G系列

科研用户购买细胞培养产品/蛋白电泳免疫印迹产品/磁珠系列产品/核酸分子生物学产品系列产品任意搭配达到最低金额,最高优惠可达¥3000元!(具体详询客服400-921-9590)

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
17152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles 期货:18天 6241.00 线上优惠89折 5554.49
17152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Protein A/G Magnetic Particles 期货:18天 1863.00 线上优惠89折 1658.07