Amine 氨基系列

科研用户购买细胞培养产品/蛋白电泳免疫印迹产品/磁珠系列产品/核酸分子生物学产品系列产品任意搭配达到最低金额,最高优惠可达¥3000元!(具体详询客服400-921-9590)

产品订购:
货号 描述 货期 价格 促销 促销价 订购
19152104011150 Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles 1mL 期货:18天 802.00 线上优惠89折 713.78
19152104010150 Sera-Mag SpeedBeads Amine-Blocked Particles 5mL 期货:18天 6147.00 线上优惠89折 5470.83